GAZETE MANŞETLERİ
Önceki Sonraki

ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR

İlan Tarihi: 12 Temmuz 2017 Çarşamba - 00:00:00
 ALAPLI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ- MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞARLIK


Zonguldak
İli Alaplı İlçesi 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Taşımalı Eğitime Erişim Uygulaması Kapsamında İlkokul/Ortaokul öğrencilerinin 10 Taşıma Merkezine 79 Yerleşim Biriminden 70 Güzergahtan 1427 Öğrencinin Taşınması İşi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2017/325129

1-İdarenin

a) Adresi

:

HÜKÜMET KONAĞI İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ZEMİN KAT 1 ALAPLI/ZONGULDAK

b) Telefon ve faks numarası

:

3723781682 - 3723781642

c) Elektronik Posta Adresi

:

alapli67@meb.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-
İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Zonguldak İli Alaplı İlçesi 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Taşımalı Eğitime Erişim Uygulaması Kapsamında İlkokul/Ortaokul Öğrencilerinin 10 Taşıma Merkezine 79 Yerleşim Biriminden 70 Güzergahtan 101 Araç İle 1427 Öğrencinin Taşınması İşi
Ayr
ıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

: Alaplı İlçe Mili Eğitim Müdürlüğü- Merkez Mah. Kabristan Cad. No:8 Hükumet Konağı 1. Kat Toplantı Salonu Alaplı/Zonguldak

c) Süresi

:

İşe başlama tarihi 18.09.2017, işin bitiş tarihi 08.06.2018


3-
İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Alaplı İlçe Mili Eğitim Müdürlüğü- Merkez Mah. Kabristan Cad. No:8 Hükumet Konağı 1. Kat Toplantı Salonu Alaplı/Zonguldak

b) Tarihi ve saati

:

04.08.2017 - 10:00


4.
İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1.
İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.2. Teklif vermeye yetkili oldu
ğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek ki
şi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel ki
şi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3.
Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4.
Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5
İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel ki
şi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Her türlü personel ve öğrenci taşımacılığı benzer iş olarak kabul edilecektir.


5.Ekonomik aç
ıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6.
İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.

7.
İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1.
İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Alaplı İlçe Mili Eğitim Müdürlüğü- Merkez Mah. Kabristan Cad. No:8 Hükumet Konağı Zemin Kat Alaplı/Zonguldak adresinden satın alınabilir.
7.2.
İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Alapl
ı İlçe Mili Eğitim Müdürlüğü- Merkez Mah. Kabristan Cad. No: 8 Hükumet Konağı Zemin Kat Alaplı/Zonguldak adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9.
İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, k
ısmı teklif verilebilir.

10.
İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.

12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Di
ğer hususlar:

Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.