GAZETE MANŞETLERİ
Önceki Sonraki

ERDEMİR 'DEN AKÇAKOCA'YA YATIRIM İMKANI!

ERDEMİR 'DEN AKÇAKOCA'YA YATIRIM İMKANI!

--- Reklam ---
test
Medya - 29.05.2018 Salı 14:23  - Bu haber 503 kere okundu.
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları'nın adı değişti.
 Ereğli Demir ve Çelik  Fabrikaları'nın adı değişti.

Şimdi Teknoloji ve Sanayi Bakanı Faruk Özlü, geçtiğimiz hafta Ereğli'de yaptığı açıklamada, bu kurumun ÖZEL ENDÜSTRİ BÖLGESİ ilan edileceğini açıkladı.

 

Kurumun zaten Özel Kanunla kurulmuş vasfını unutan  AK PARTİ'li Bakan Özlü'nün kamuoyuna yaptığı o Özel Endüstri Bölgesi ilanının bir kaç özellliğini aktararak, kamuoyunun bilgisine sunalım.

 

Bilindiği üzere Akçakoca'ya kurulan "AKÇKOCA DEMİRÇELİK İHTİSAS OSB ALANI " için biçilmez bir kaftan olacağı aşağıdaki kanunun ile belirlenen olanaklardan bu bölgenin nasıl yararlanacağı hususunu okurların dikkatine sunmak istedik.

 

ENDÜSTRİ BÖLGELERİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, endüstri bölgelerinin kurulması, yönetimi ve işletilmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Endüstri Bölgeleri Koordinasyon Kurulu ve  yönetici şirketin teşkili, görevleri ve çalışmaları, endüstri bölgelerinin yer seçimi, kamulaştırılması, ihalesi, altyapı ve üstyapısı için gerekli etüt, plan ve projelerin yaptırılması, onaylanması veya vize edilmesi, ilgili ruhsat ve izinlerin verilmesi, inşaat işlerinin yapılması, tahsis edilen ödeneklerin harcanması, yatırım izninin verilmesi, münferit yatırım yeri ve özel endüstri bölgelerinin kurulması, yönetilmesi ve faaliyete geçmesine ilişkin usul ve esaslar ile 9/1/2002 tarihli ve 4737 sayılı Endüstri Bölgeleri Kanununun uygulanmasına ilişkin diğer hususları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 9/1/2002 tarihli ve 4737 sayılı Endüstri Bölgeleri Kanununun 5 inci maddesi ile 3/6/2011 tarihli ve 635 sayılı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 ve 9 uncu maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte yer alan;

a) Altyapı: Yol, atık su, yağmur suyu, içme ve kullanma suyu hatları, kanalizasyon, YG-AG elektrik şebekesi, enerji nakil ve doğal gaz hatları, zemin iyileştirme, peyzaj, drenaj, istinat ve ihata duvarı, köprü, gölet, arıtma tesisi, sondaj, isale ve terfi hatları, su depoları, haberleşme hatları, boru iletim hattı, dekopaj, tünel, viyadük, demiryolu hemzemin geçidi, demiryolu hattı, liman, deniz dolgusu, iskele, rıhtım, su sondaj kuyusu, imalat, ihzarat, nakliye, yıkma, güçlendirme, montaj ve benzeri işleri,

b) Bakanlık: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını,

c) ÇED: Çevresel etki değerlendirmesini,

ç) Bölge: Ülke ekonomisini uluslararası rekabet edebilir bir yapıya kavuşturmak, teknoloji transferini sağlamak, üretim ve istihdamı artırmak, yabancı sermaye girişini hızlandırmak ve özellikle üretim maliyetleri açısından büyük ölçekli yatırımlar için uygun sanayi alanları oluşturmak üzere Kanun uyarınca kurulacak endüstri bölgelerini,

d) Kurul: Endüstri Bölgeleri Koordinasyon Kurulunu,

e) Eşik analizi: Endüstri bölgesi kurulabilecek alanların belirlenmesi amacıyla çeşitli kamu ve özel kurum ve kuruluşların mevcut/inşaat/proje safhasındaki bilgilerinin ve/veya yatırımlarının 1/100.000 veya 1/25.000 ölçekli topoğrafik harita üzerine işaretlenmesi ile yapılan analizi,

f) Fizibilite raporu: Şekli Bakanlık tarafından belirlenen ve talep edilen alanın konumu, kadastral durumu ve diğer fiziki özellikleri ile bölgede yer alacak sektör ve faaliyetlere ilişkin bilgileri içeren raporu,

g) Genel Müdürlük: Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğünü,

ğ) İhtisas endüstri bölgesi: Kalkınma planlarında belirtilen ileri teknoloji sektörlerinden birini kullanan ve araştırma geliştirmeye imkan tanıyan bilişim teknolojisi, tıp teknolojisi ve tarımsal endüstri gibi aynı alanlarda faaliyet gösteren bölgeyi,

h) Kanun: 4737 sayılı Endüstri Bölgeleri Kanununu,

ı) Katılım payı: Yönetici şirketi tarafından bölgenin yönetilmesi ve işletilmesi için gereken harcamaları karşılamak üzere bölgede faaliyette bulunan yatırımcılardan alınacak bedeli,

i) Münferit yatırım yeri: Yerli ve/veya yabancı yatırımcılar tarafından talep edilmesi durumunda, kalkınma planlarında belirtilen öncelikli sektörler içerisinde yer alan ya da yüksek veya orta yüksek teknoloji kapsamına giren ve belli kriterleri karşılayan yatırımlar için tahsis edilebilecek alanı,

j) Önerilen alanlar: Yer seçimi etüdü sonucunda endüstri bölgesi alanı olarak Bakanlık tarafından Endüstri Bölgeleri Koordinasyon Kuruluna önerilen alanları,

k) Özel endüstri bölgesi: Önerilen alanın en az %51’inin mülkiyetine ve/veya varsa süreleri ile sınırlı olmak kaydıyla irtifak hakkına veya kullanma iznine sahip gerçek ya da tüzel kişilerin başvurusu üzerine ilan edilebilecek endüstri bölgesini,

l) Özet değerlendirme raporu: Fizibilite raporu ile yer seçimi etüt raporu bilgilerinin özetlendiği ve Bakanlıkça Kurula sunulan raporu,

m) Sabit yatırım tutarı: Yatırım için gerekli; arsa bedeli, etüt, proje giderleri, arazi düzenlenmesi ve hazırlık yapıları, bina inşaat giderleri, ana fabrika makine ve teçhizat giderleri, yardımcı işletmeler makine ve teçhizat giderleri, ithalat ve gümrükleme giderleri, taşıma ve sigorta giderleri, montaj giderleri, taşıt araçları, işletmeye alma giderleri, genel giderler ve diğer giderlerin toplam tutarını,

n) Sağlık koruma bandı: 24/4/1930 tarihli ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereği, endüstri bölgesi sınırları içinde bırakılması gereken yapılaşmaya kapalı alanı,

o) Yatırımcı: Endüstri bölgesinde faaliyet göstermeyi planlayan gerçek ya da tüzel kişiyi,

ö) Yatırımcı başvuru formu: Şekli Bakanlık tarafından belirlenen ve ilan edilmiş bir endüstri bölgesinde yatırım yapmak isteyen yatırımcılar tarafından doldurulması gereken formu,

p) Yer seçimi etüt raporu: Endüstri bölgesi kurulabilecek nitelikleri taşıyan alanların tespiti için yapılan yer seçimi etüdü sonucu Bakanlıkça hazırlanan raporu,

r) Yerleşim ve Yapılaşma Talimatnamesi: Endüstri bölgesi olarak ilan edilen alan içinde yapılacak imar planı çalışmalarında kullanılacak emsal, yapı çekme mesafesi, yükseklik, parsel düzeni, cephe genişliği, parsel derinliği gibi yapılaşma koşullarını standart olarak belirleyen Bakanlıkça çıkarılacak talimatnameyi,

s) YG-AG: Yüksek gerilim, alçak gerilimi,

ş) Yönetici şirket: Kanuna uygun ve anonim şirket olarak kurulan, münferit yatırım yeri ve özel endüstri bölgeleri dışındaki endüstri bölgelerinin yönetimi ve işletilmesinden sorumlu şirketi,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Başvuru, Yer Seçimi, İlan ve Ödenek Temini

Başvuru

MADDE 5 – (1) Bakanlık, kurum ve kuruluşların veya yönetici şirketin başvurusuna istinaden veya resen yer seçimi etüdü yapmak suretiyle endüstri bölgelerinin kurulması önerisinde bulunabilir.

(2) Endüstri bölgesi kurulması talebinde bulunan kurum ve kuruluşlar veya yönetici şirket; talepleriyle ilgili fizibilite raporunu hazırlayarak Bakanlığa başvurur.

(3) Sunulan fizibilite raporunun Bakanlıkça incelenmesinin ardından uygun görülmesi durumunda Bakanlıkça yer seçimi etüdü yapılır. Söz konusu fizibilite raporunun uygun bulunmaması durumunda ise başvurunun uygun bulunmadığı başvuru sahibine bildirilir.

(4) Bakanlıkça resen yapılan çalışmalarda söz konusu fizibilite raporu Bakanlıkça hazırlanır ya da hazırlattırılır. Fizibilite raporu sonucunda Bakanlıkça endüstri bölgesi kurulması kararının verilmesi durumunda yer seçimi etüdü yapılır.

(5) Münferit yatırım yerine ilişkin hükümler Dokuzuncu Bölümde, özel endüstri bölgesine ilişkin hükümler On Birinci Bölümde düzenlenmiştir.

Yer seçimi etüdü

MADDE 6 – (1) Başvurunun uygun bulunması durumunda yer seçimi etüt çalışmalarına başlanır.

(2) Etüdü yapılacak alanlar hakkında görüş, bilgi, belge ve haritalar; ilgili kurum ve kuruluşlardan Bakanlıkça talep edilir.

(3) Otuz gün içinde nihai kurum görüşlerinin Bakanlığa bildirilmesi zorunludur. Bu süre içerisinde görüşünü bildirmeyen kurumların görüşü Bakanlık tarafından olumlu kabul edilir.

(4) İhtiyaç duyulan görüş, bilgi, belge ve haritaların temin edilmesinin ardından Bakanlık tarafından mahallinde yer seçimi etüdü yapılarak talebin ihtiyaçlarını karşılayabilecek büyüklükte alanlar tespit edilir.

(5) Tespit edilen alanlara ilişkin olarak uygun ölçekte eşik analizi haritası ile yer seçimi etüt raporu hazırlanır.

Görüşü talep edilen kurum ve kuruluşlar

MADDE 7 – (1) Yer seçimi sürecinde Bakanlık tarafından Çevre ve Şehircilik, Ekonomi, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Gıda, Tarım ve Hayvancılık, Kültür ve Turizm, Maliye, Milli Savunma, Orman ve Su İşleri, Sağlık, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlıkları ile il özel idaresi veya yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığının; tespit edilen alanların belediye sınırları içerisinde olması halinde ise ilgili belediyenin/büyükşehir belediyesinin  görüşleri alınır.

(2) Gerekli görülmesi halinde Bakanlık tarafından diğer kurum ve kuruluşların da görüşleri alınabilir.

Eşik analizi haritası ve yer seçimi etüt raporunun hazırlanması

MADDE 8 – (1) 6 ncı maddeye dayanılarak ihtiyacı karşılayabilecek büyüklükte tespit edilen alanlar için 7 nci madde çerçevesinde temin edilen bilgiler işlenerek uygun ölçekte eşik analizi haritası ve bahse konu alanlara ilişkin aşağıdaki başlıkları içerecek şekilde yer seçimi etüt raporu hazırlanır:

a) Mevkii,

b) Şehir merkezine uzaklığı ve hangi yönde kaldığı,

c) Çevresinde bulunan diğer yerleşim merkezlerinin (köy, kasaba) neler olduğu, uzaklıkları ve hangi yönde kaldığı,

ç) Büyüklüğü,

d) Mülkiyet ve kadastro durumu ve tahmini arazi maliyeti,

e) Karayolu, demiryolu, havayolu, denizyolu ulaşım altyapısına göre durumu,

f) İhtiyaç duyulabilecek tahmini içme ve kullanma suyu ile elektrik gücü, doğal gaz temin kaynakları,

g) Tahmini atıksu ve katı atık miktarı, bertarafına ilişkin alıcı ortam varlığı,

ğ) Tarım arazilerinin sınıfları, mevcut arazi kullanım durumu, çevresindeki alanların mevcut ve planlama durumu,

h) İdari, imar ve mücavir alan sınırlarına göre konumu,

ı) Varsa çevre düzeni planına göre kullanım fonksiyonu,

i) Eğimi ve yönü, heyelana maruz kalma durumu,

j) Bulunduğu deprem kuşağı,

k) Hakim rüzgar yönü itibarıyla yakınındaki yerleşim merkezlerine etkisi,

l) Genişleme olanağının bulunup bulunmadığı, çevresinde konut ve yan sanayi, diğer ihtiyaç duyulabilecek destek ve hizmet birimlerinin yerleşimine uygun alan bulunup bulunmadığı,

m) Özel çevre koruma bölgeleri, sit alanları, milli parklar, tabiat parkları, tabiatı koruma alanları ve tabiat anıtları, yaban hayatı koruma ve geliştirme sahaları, sulak alanlar, doğal anıtlar gibi koruma alanları ile uluslararası sözleşmeler gereği korunması gereken alanlara göre konumu,

n) Drenaj durumu,

o) Taşkına maruz kalma durumu,

ö) Yeraltı ve yüzeysel içme ve kullanma suyu kaynaklarına ve havzalara göre konumu,

p) Maden varlığı ve mevcut maden işletmelerinin durumu.

Tespit edilen alanların Kurula önerilmesi

MADDE 9 – (1) Özet değerlendirme raporu Bakanlık tarafından hazırlanarak Kurula gönderilir ve Kurul üyeleri tarafından, önerilen alanlara ilişkin gerekli inceleme yapılır.

Bölge ilanı

MADDE 10 – (1) Önerilen alanlar, Kurul tarafından uygun görülmesi halinde Bakan onayıyla Bakanlar Kuruluna sunulur ve endüstri bölgesi ilanına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararının Resmî Gazete’de yayımlanması ile endüstri bölgesi alanı kesinleşir. Bölge sınırları dışında kalan ancak trafo, yol bağlantısı gibi altyapı için gerekli olan araziler de Bakanlar Kurulu Kararına istinaden endüstri bölgesi alanına dahil edilebilir.

(2) Endüstri bölgesi olarak ilan edilen alanlar yatırım için gerekli olan sosyal, idari, lojistik, ticari vb. faaliyetler haricinde hiçbir şekilde başka amaçlarla kullanılamaz.

(3) Kurum ve kuruluşlardan gelen Bölge kurulmasına yönelik başvurularda başvuru sahibi tarafından, Bakanlıkça resen yapılan çalışmalarda ise Bölgenin kurulacağı il sınırları içindeki varsa sanayi odası, yoksa ticaret ve sanayi odası tarafından Kurul kararının Bakanlar Kuruluna sunulmasından önce yönetici şirketin kurulmuş olması zorunludur.

Önerilen alanların Kurul tarafından uygun görülmemesi

MADDE 11 – (1) Kurul yaptığı değerlendirmeler sonucunda önerilen alanlarda Bölge kurulmasını uygun bulmayabilir. Bu durum, gerekçeli Kurul kararı ile birlikte başvuru sahibine bildirilir.

Ödenek temini

MADDE 12 – (1) Bir alanın endüstri bölgesi ilan edilmesinin ardından, Bakanlar Kurulu kararına istinaden Yılı Programı ile Yılı Programının Uygulanması, Koordinasyonu ve İzlenmesine Dair Karar çerçevesinde Bakanlık yatırım programına ödenek tahsis edilir. Endüstri bölgelerinin kurulması için gerekli kamulaştırma bedeli, altyapı ile ilgili giderler ve 47 nci maddede sayılan kalemlerle ilgili harcamalar Bakanlık bütçesine bu amaçla konulacak ödenekten karşılanır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kamulaştırma ve İhale

Kamulaştırma

MADDE 13 – (1) Bölgeler içinde kalan özel mülkiyete ait taşınmazlar kamulaştırılır. Kamulaştırma işlemleri Bakanlık tarafından yapılır ya da yaptırılır. Kamulaştırılan taşınmazlar Hazine adına tescil edilir. Gerekli hallerde, 4/11/1983 tarihli ve 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 27 nci maddesi hükümlerine göre acele kamulaştırma yapılabilir.

(2) Bölge içinde kalan ve mülkiyeti Hazineye ait olan taşınmazlar ile devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerler Kanunun amacına uygun olarak kullanılmak üzere Maliye Bakanlığınca endüstri bölgesi olarak tahsis edilir. Ayrıca Bölge sınırları dışında kalan ancak trafo, yol bağlantısı gibi altyapı için gerekli olan araziler de kamulaştırılarak Hazine adına tescil edilir.

(3) Bölge içinde kalan ve mülkiyeti Hazineye ait olan taşınmazlar ile bedeli Bakanlık bütçesinden karşılanmak suretiyle kamulaştırılarak Hazine adına tescil edilen taşınmazlar üzerinde kırk dokuz yıl süreyle yönetici şirket lehine bedeli karşılığında; kamulaştırma bedeli yönetici şirket tarafından karşılanarak Hazine adına tescil edilen taşınmazlar üzerinde ise kırk dokuz yıl süreyle yönetici şirket lehine bedelsiz olarak irtifak hakkı tesis edilir. Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan yerler üzerinde ise kırk dokuz yıl süreyle kullanma izni verilir. İrtifak hakkı ve kullanma iznine ilişkin tüm işlemler Maliye Bakanlığınca yapılır.

İhale

MADDE 14 – (1) Bakanlık tarafından gerekli harcamaları karşılanarak yatırıma hazır hale getirilen endüstri bölgeleri ile ilgili etüt, altyapı proje işlerinin gerçekleşmesine yönelik her türlü mal veya hizmet alımı ile yapım işleri ihaleleri, 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile bu Kanunlar kapsamında çıkarılan ilgili mevzuata uygun olarak Bakanlıkça gerçekleştirilir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

İmar Planı Yapımı Esasları

Planlama sınırı

MADDE 15 – (1) Endüstri bölgesi imar planı sınırı, Bakanlar Kurulu Kararı ile kesinleşen bölge sınırının 1/5000 ölçekli kadastral pafta veya tapulama paftaları üzerine adapte edilmesiyle oluşturulur.

Halihazır harita yapımı

MADDE 16 – (1) Halihazır haritalar 23/6/2005 tarihli ve 2005/9070 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe konulan Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği hükümleri doğrultusunda, Bakanlık veya yönetici şirket tarafından hazırlattırılır.

(2) Halihazır haritalar, teknik kontrolleri ve kesin kabul işlemleri tamamlandıktan sonra Bakanlıkça onaylanır.

Jeolojik ve jeoteknik etüt

MADDE 17 – (1) Endüstri bölgelerinin halihazır haritası yapıldıktan sonra Bakanlıkça hazırlanan Jeolojik ve Jeoteknik Etüt Teknik Şartnamesi doğrultusunda Bakanlıkça veya yönetici şirketçe belirlenen etüt/proje firması tarafından hazırlanacak jeolojik ve jeoteknik etüt raporu ilgili kurum tarafından onaylanır.  Jeolojik ve Jeoteknik Etüt Raporu imar planına esas teşkil eder.

İmar planı ölçeği

MADDE 18 – (1) Endüstri bölgesi imar planı 1/5000 ölçeğinde nazım imar planı ve 1/1000 ölçeğinde uygulama imar planı olarak hazırlanır. İmar planları plan açıklama raporu ve ekleri ile bir bütündür.

İmar planı hazırlama çalışması

MADDE 19 – (1) İmar planları; Bölgenin seçilmesine altlık oluşturan eşik analizi haritası ile yer seçimi etüdüne ilişkin kurum görüşleri, bölgenin coğrafi, demografik özellikleri, Bölgede yatırım yapacak yatırımcıların belli olması halinde planlanan yatırım özellikleri etüt edilerek Bakanlık veya yönetici şirketçe belirlenen plan müellifi tarafından hazırlanır ve Bakanlığa sunulur.

İmar planı yapımı

MADDE 20 – (1) Endüstri bölgelerinde yapılaşma koşulları ve teknik esaslar Bakanlık tarafından hazırlanan Yerleşim ve Yapılaşma Talimatnamesi çerçevesinde belirlenir. Sağlık Bakanlığı ile Bakanlık arasında düzenlenen protokol çerçevesinde belirlenen sağlık koruma bandı 1/5000 ile 1/1000 ölçekli imar planlarına ve plan notlarına işlenir.

İmar planı onayı

MADDE 21 – (1) Bölge sınırları içinde hazırlanan, imar komisyonu tarafından değerlendirilerek karara bağlanan teklif imar planları, Bakanlık tarafından onaylanır.

(2) Bakanlıkça onaylı imar planları valilikçe tespit edilen ilan yerlerinde ve Bakanlığın internet sitesinde bir hafta süre ile ilan edilir. İlan süresinin sonunda Bakanlıkça yürürlüğe konulur ve ilgili kurumlara bilgi verilir.

(3) Bir haftalık ilan süresi içinde planlara itiraz edilebilir. İtirazlar Bakanlığa yapılır. Bakanlık itirazları ve planları on beş gün içerisinde inceleyerek kesin karara bağlar. İtirazın uygun görülmemesi halinde karar tarihinden itibaren 15 gün içinde karar ilgiliye bildirilir. Kesinleşmiş imar planlarının birer kopyası bilgi için ilgili kurumlara gönderilir.

 

Yukarıdaki Maddeler incelendiğinde, ERDEMİR'İN artık Ereğli Belediyesi,Zonguldak Valiliği tarafından yapılacak denetimlerden uzak, direk hükümet olan parti himayesine gireceği ,dikkat çekmektedir.

 

Ereğli bu yasayla ERDEMİR, Bağını tamamen Ereğli'den koparması halinde yapılacak hiç bir şeyin olmadığı dikkat çekiyor.

Etiketler; ereğli, tso, başkan, seçim,
Yorum Gönder
 Bu içeriğe henüz yorum yapılmamış!
Adınız
:
Mail
:
Mesajınız
:
 

İlgili Diğer Haberler

kaptaş
1 gün önce
AK PARTİ ALAPLI BELEDİYE MECLİSİ ÜYELİĞİ ADAY LİSTESİBaşkan adayı.: M.Celil Uzun 1. Hüseyin ÖZTÜRK 2. Yaşar KARACAN 3. Mehmet YAMAN 4. Nihat ERTEN
1 gün önce
AK PARTİ ALAPLI BELEDİYE MECLİSİ ÜYELİĞİ ADAY LİSTESİBaşkan adayı.: M.Celil Uzun 1. Hüseyin ÖZTÜRK 2. Yaşar KARACAN 3. Mehmet YAMAN 4. Nihat ERTEN
1 gün önce
CHP ALAPLI BELEDİYE MECLİSİ VE İL GENEL ÜYELİĞİ ADAY LİSTESİ:
1 gün önce